Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

A Nők 2000 – Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány (székhelye: 2011 Budakalász, Csalogány utca 9., a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket az alapítvány gondozásában működő „Segítek egy családot” megnevezésű projektjében és ehhez kapcsolódó weboldalán keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) kapcsolódó adatkezeléséről. https://www.segitekegycsaladot.hu/

Az Alapítvány adatkezelési folyamatait mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, végzi.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a weboldalon elhelyezett reklámok, hivatkozások vezethetnek.

Az Adatkezelő a „Segítek egy családot” megnevezésű projektjében kezelt adatokat és azokhoz kapcsolódó hozzájárulást közvetlenül az érintettektől gyűjti, vagy a személyes adatok átadásához megfelelő hozzájárulással rendelkező adatkezelőktől veszi át. A harmadik féltől kapott személyes adatok kezelése származtatott hozzájárulással rendelkezik. A harmadik féltől származó személyes adatok esetében kiemelt hangsúlyt fektet az Alapítvány arra, hogy az adatok átvételét követően személyes kapcsolat felvételt követően beszerezze az érintett közvetlen hozzájárulását. Az alapítvány a rendelkezésére álló adatvagyont kizárólag az adatkezeléssel elérendő célból kezeli, az adattakarékosság elvének betartásával.

Az Adatkezelő adatai

Neve: Nők 2000 – Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány

Székhelye: 2011 Budakalász, Csalogány utca 9.

Adószám: 18681268-1-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék

E-mail cím: segitekegycsaladot@gmail.com

telefon: +36-30-560-3606

Az Adatvédelmi felelős adatai és főbb feladatai
Neve: Tóth Szilárd

Székhelye: 1082 Budapest, Corvin köz 4. szám IV. emelet 6. ajtószám

Az adatvédelmi felelős tevékenysége során

együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
ellenőrzi és felülvizsgálja az Alapítványhoz benyújtott érintetti kérelmek teljesítését, megválaszolását;
jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén az Alapítvány kuratóriumának elnöke felé javaslatot tesz a jogszerűség helyreállítása érdekében,
részt vesz az adatkezelésben és feldolgozásban résztvevők tudatosság-növelésében.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató
A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie-t) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics.

Az adatkezelés célja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, tárolásának időtartama
Támogatásra szorulók személyes adatainak kezelése:

Célja

A támogatásra szorulók azonosítása, igényeiknek felmérése, olyan támogatók megtalálása céljából, akik segítségével a támogatásra szorulók, személyre szóló és közvetlen támogatáshoz juthatnak.

Jogalapja

Az érintettek hozzájárulásán alapuló jogalap.

Érintettek kategóriái

Ügyfelek (jelenlegi és potenciális).

Kezelt személyes adatok kategóriái

Személyazonossághoz kapcsolódó adatok,
Elérhetőségi adatok,
Azonosító adatok,
Gazdasági, pénzügyi adatok.

Az adatok tárolásának időtartama

Megszűnik a személyes adatok kezelése, ha jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez).

Támogatók személyes adatainak kezelése

Célja

A támogatók szándékainak és a támogatásra szoruló érintettek érdekeinek egyeztethetősége, az érintettek sérülékenységének védelme.

Jogalapja

Az érintett hozzájárulásán alapuló jogalap.

Érintettek kategóriái

Ügyfelek (jelenlegi és potenciális).

Kezelt személyes adatok kategóriái

Elérhetőségi adatok,
Azonosító adatok.

Az adatok tárolásának időtartama:

Megszűnik a személyes adatok kezelése, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Weboldali kapcsolat felvétel során kezelt személyes adatok

Célja

Az érintett alapítvánnyal, annak tevékenységével vagy a „Segítek egy családot” megnevezésű projektjével kapcsolatos kérdések, vagy kapcsolat felvételre való személyes válaszadás lehetőségének biztosítása.

Jogalapja

Az érintett hozzájárulásán alapuló jogalap.

Érintettek kategóriái

Ügyfelek (jelenlegi és potenciális).

Kezelt személyes adatok kategóriái

Elérhetőségi adatok.

Az adatok tárolásának időtartama:

Megszűnik a személyes adatok kezelése, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése

Célja

Szolgáltatási, képzési, rendezvény-szervezési vagy média tartalmak hírlevél útján történő eljuttatása a feliratkozó részére.

Jogalapja

Az érintett hozzájárulásán alapuló jogalap.

Érintettek kategóriái

Ügyfelek (jelenlegi és potenciális).

Kezelt személyes adatok kategóriái

Elérhetőségi adatok.

Az adatok tárolásának időtartama:

Megszűnik a személyes adatok kezelése, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A feliratkozott érintett bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján található linken keresztül, vagy a segitekegycsaladot@gmail.com e-mail címre küldött levélben, illetve az Alapítvány székhelyére címzett postai levélben: 2011 Budakalász, Csalogány utca 9.

Különleges személyes adatok rögzítésének kizárása

Az Adatkezelő adatfeldolgozási tevékenysége során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 9. cikk-ben meghatározott a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése tekintetében adatokat nem vesz át, tevékenysége során nem rögzít, és az érintettek figyelmét felhívja az ilyen adatok rögzítési tilalmára.

A Rendelet megfogalmazásában:

„A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.”

 

A GDPR rendelet 8. cikk (1) bekezdésének alapján, a gyermekek személyes adatainak kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte, az Adatkezelő a fenti rendelkezés figyelembe vételével jár el a személyes adatok kezelése során.

 

Az alapítvány weboldalán automatikus döntéshozatali eljárást vagy profilozást nem folytat sem a támogatottak sem az egyéb módon kapcsolat felvételt kezdeményező érintettek tekintetében.

 

Fogalom meghatározások

„Érintett” minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait az adatait az adatkezelő rögzíti, kezeli, tárolja.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett a WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP cím is személyes adat tud lenni. Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.

Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet stb.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A fogalom meghatározások teljes köre megtalálható „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” I. fejezet 4. cikk Fogalommeghatározások „

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az tájékoztatójában megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.

Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja díjmentesen a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse, vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen. Ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve arra is, hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a profilalkotást is ideértve). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértés megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

 

Adatvédelmi hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az Adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztett tájékoztatót archiválja. Az érintettnek a módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulást a kezelt adatok tekintetében. Amennyiben azt nem vonja vissza, úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.